Studio KKlisticka

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE FÁZÍCH STAVBY

Inženýrská činnost a technický dozor investora je neoddělitelnou součástí každé stavby. Zajištění vydání stavebního povolení, kolaudace, výběr dodavatele stavebních prací, jejich kontrola a v neposlední řadě oprávněnost faktur dodavatelů, to je jen malá část celkového průběhu stavby, které musí každý stavebník řešit. Ale ne každý stavebník je profesionálem v těchto úkonech a šetření finančních nákladů na nesprávném místě – za inženýrskou činnost – se může stavebníkovi značně prodražit na neoprávněně účtovaných nebo nekvalitně provedených pracích.
 • 1. Vydání územního rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • 2. Výběrová řízení na dodavatele projektové dokumentace
 • 3. Zastupování investora při jednáních s dotčenými orgány a státní správou
 • 4. Vyřízení stavebního povolení a kolaudace
 • 5. Výběrová řízení na dodavatele stavebních prací
 • 6. Kontrola nebo sepsání smluv o dílo
 • 7. Zastupování investora při jednáních s dodavateli
 • 8. Případné změny v projektové dokumentaci a rozpočtu
 • 9. Průběžná kontrola kvality prováděných prací a náležitostí dodávek
 • 10. Kontrola dodržování časových a finančních plánů
 • 11. Ověřování stupně rozestavěnosti a oprávněnosti faktur dodavatelů
Copyright © 2012, Studio K&K
Na základě Vámi předané projektové dokumentace v odpovídajícím stupni zajistíme vyřízení všech potřebných dokladů a následně vydání územního rozhodnutí popřípadě rozhodnutí o umístění stavby.
Na základě Vašich požadavků připravíme podrobné podmínky (termíny, ceny, stupeň, smluvní pokuty, apod.), oslovíme vhodné firmy nebo projektanty a architekty a uspořádáme výběrové řízení. Společně s Vámi pak vybereme nejvhodnějšího dodavatele projektové dokumentace.
Díky naším dlouholetým zkušenostem zajistíme kontakt a jednáme s dotčenými orgány a státní správou co nejefektivněji a pouze v intencích stavebních zákona tak, aby pro Vás byly termíny co nejkratší a tudíž nejefektivnější.
Zajistíme všechny nezbytné doklady pro bezproblémové vydání stavebního povolení popřípadě ohlášení stavby a kolaudačního rozhodnutí.
Na základě Vašich požadavků připravíme podrobné podmínky (termíny, ceny, smluvní pokuty, apod.), oslovíme vhodné firmy nebo řemeslníky a uspořádáme výběrové řízení. Společně s Vámi pak vybereme nejvhodnějšího dodavatele stavebně montážních prací.
Připravíme, popřípadě zkontrolujeme smlouvu o dílo nebo její návrh ještě před jejím podpisem tak, abychom v co největší možné míře eliminovali následné potíže, vzniklé nedostatky ve smlouvě.
Jednáme Vaším jménem s dodavateli a tím zajišťujeme vaše nároky ze smlouvy o dílo a důsledně dbáme na dodržování podmínek ve smlouvě uvedených, čímž hájíme Vaše zájmy.
Na základě Vámi požadovaných změn a úprav při realizaci stavbu oproti projektu zajistíme zapracování těchto do projektu i do rozpočtu stavby tak, aby tyto změny byly správně připraveny pro kolaudaci a užívání stavby v souladu se stavebním zákonem a stavebně montážní práce správně oceněny.
Průběžně kontrolujeme kvalitu prováděných prací a komplexnost a náležitosti dodávek tak, abychom eliminovali případné škody většího rozsahu.
Průběžně kontrolujeme dodržování časových i finančních plánů Vaší stavby, aby nedocházelo k neoprávněnému prodlužování a cenovému navyšování Vašich plánů.
Při fakturaci provádíme důslednou kontrolu skutečně provedených a fakturovaných prací dle smlouvy o dílo tak, aby nemohlo ze strany stavebního dodavatele docházet k neoprávněné fakturaci ještě neprovedených prací.