Studio KKlisticka

PROJEKTY

V oblasti projekční činnosti se věnujeme hlavně návrhu dispozičních a designových řešení staveb, a to jak u stávajících, tak nově zamýšlených objektů. Designové návrhy staveb provádíme dle přání zákazníka ve vizualizacích nebo fotomontážích.

V případě požadavku zákazníka pak úzce spolupracujeme s profesionálními partnery v projekční oblasti a tak zajistíme dodání projektu na klíč.

Rekonstrukce i Novostavby
  • zaměření stávajícího stavu objektu
  • úpravy a návrh dispozičního řešení
  • návrh vnějšího vzhledu budovy
  • návrhy materiálového řešení
  • zákresy do fotografií
  • 3D modely budov
  • ekonomika staveb
Copyright © 2012, Studio K&K
Při rekonstrukcích objektů je nezbytné provést zamněření stávajícího stavu objektu, ze kterého později vychází projektant při návrzích stavebních úprav a změn. U velkých objektů je vhodné provést i tzv. stavební průzkum, kterým se zjistí i všechny důležité údaje o založení budovy a jejich nosných a statických částech.
Správný výběr materiálu je nezbytný jak pro kvalitu bydlení tak pro výsledný vzhled. Proto by měl projektant po konzultaci o představách stavebníka pečlivě tyto materiály navrhnout.
Dispoziční řešení staveb je jednou z nejdůležitějších vlastností stavby s ohledem na její funkční využití a přínos jak prostorového využití, tak případného finančního výnosu. Převážná část stavebníků nevěnuje tomuto zpracování dostatečnou pozornost a později zasahuje do stavby při její realizaci, což značně zvyšuje náklady a v některých případech je požadovaná změna nemožná.
Výsledný vzhled budovy je vizitkou stavebníka a zároveň by měl korespondovat s okolní zástavbou či krajinou popřípadě musí splňovat požadavky dotčených orgánů státní správy. Je na projektantovi, aby dokázal správně skloubit představy zákazníka s ostatními požadavky a podmínkami.
Zákresy staveb a interiérů do fotografie okolí nebo interiéru stavby je jedním z řešení jak ukázat stavebníkovi jejich budoucí vzhled právě ve vztahu k okolní zástavbě či, v případě interiéru, stavbě samotné. Z takto provedeného zákresu vidí zákazník svou budoucí stavbu či interiér.
3D model budovy je objemový projekt, který nezahrnuje jen půdorysné řešení (tzv.2D model – pouze půdorysné řešení nebo pohledy a řezy), ale i výškové řešení stavby. Používá se k vizualizacím budov nebo k fotomontážím. Další neméně důležitou možností je i výkaz výměr (množství) materiálů a prací od kterých se následně odvíjí cena za stavbu.
Ekonomika staveb je důležitá pro “peněženku” stavebníka. Každý kdo chce začít stavět nebo rekonstruovat by měl mít jasno ve financování své stavby. To je na straně jedné, kolik si může dovolit utratit, a na straně druhé kolik stavba bude stát. Úkolem ekonomiky stavby je „uhlídat“ aby obě strany byly vyvážené.