Studio KKlisticka

PORADENSKÁ ČINNOST

Většina z nás se musí alespoň jednou za život „postarat“ o své bydlení, kancelář nebo provozovnu, ať už se jedná o pořízení nového nebo rekonstrukci či opravu toho stávajícího. Ne každý je však odborníkem v tomto oboru a proto potřebuje své nápady a vize, popřípadě starosti technického rázu, konzultovat s odborníkem. Konzultační a poradenská činnost

Stavebně-ekonomické poradenství a konzultace

 • 1. Účast na přejímkách stavebních prací popřípadě kompletních bytů a domů nebo provozoven
 • 2. Soupis vad a nedodělků podle smluvních standardů
 • 3. Řešení vad a nedodělků v zastoupení zákazníka (investora)
 • 4. Kontrola účtovaných nákladů stavby (ceny, výměry)
 • 5. Kontrola kvality provedených prací
 • 6. Konzultace vašeho záměru stavby (ekonomické hodnocení, použití stavebních materiálů apod.)
 • 7. Návrh a ekonomická optimalizace postupu správních postupů (dle stavebního zákona) a projektové přípravy staveb (musíte žádat o stavební povolení nebo stačí jen ohlášení, je pro Vás výhodnější typový nebo individuální projekt??).

Ekonomická analýza Vaší nemovitosti případně vašich investic

 • 1. Analýza trhu ve vámi uvažovaném segmentu s nemovitostmi (byty, obytné domy, rodinné domy, komerční prostory)
 • 2. Ekonomická analýza vaší nemovitosti s možným nejvyšším využitím
 • 3. Ekonomická analýza vaší plánované investice do nemovitosti
 • 4. Optimalizace provozních nákladů vaší nemovitosti
Copyright © 2012, Studio K&K
Přebíráte od svého stavebního dodavatele nebo řemeslníka provedené stavební práce nebo kompletní stavební dílo jako je byt, dům, kancelář nebo provozovna a nevíte, jestli je vše v pořádku a zda se nevzdáváte svých zákonných práv? Za Vaší účasti, popřípadě bez Vás, provedeme přejímku těchto prací s kontrolou kvality a úplnosti a zajištěním všech dokladů tak, aby byly zajištěny všechny Vaše zákonné nároky.
Podle uzavřené smlouvy o dílo, popřípadě dle zákonného nároku objednatele, sepíšeme případné vady a nedodělky na Vašem stavebním díle, v úzké součinnosti s Vámi navrhneme způsob a termín jejich nápravy či odstranění, popřípadě navrhneme adekvátní výši slevy a dohlédneme na včasnou a správnou nápravu.
Sepsali Jste se stavebním dodavatelem soupis vad a nedodělků, ale dodavatele se k odstranění „nemá“ či máte pochybnosti o správnosti jeho postupů při nápravě? Vaším jménem vstoupíme do řešení vzniklé situace či sporu a dořešíme vady a nedodělky.
Máte sestavený rozpočet stavebních prací a nevíte, zda Vám stavební dodavatel účtuje správné množství a ceny stavebních prací nebo Vám účtuje vícepráce? Podle projektu nebo skutečnosti na stavbě Vám překontrolujeme skutečné množství odvedené práce (tzv. výkaz výměr) a správnost použití položkových cen dle smlouvy o dílo popřípadě obvyklých nebo ceníkových cen stavebních prací a porovnáme s fakturací Vašeho stavebního dodavatele a navrhneme řešení.
Každý z nás ví, že „podlaha by měla být rovná, stěny pravoúhlé, okna těsná a podobně“, ale ne každý z nás zná normové odchylky a montážní standardy stavebně montážních prací. Zajistíme kontrolu provedených prací dle platných norem a navrhneme řešení k nápravě případných vad.

Od prvních kroků při přípravě Vaší stavebního záměru – ať novostavby nebo rekonstrukce - věnujeme společně s Vámi velkou péči správné volbě a výběru všech kriterií. Společně posoudíme základní představy o lokalitě, velikosti a architektonickému stylu stavby a všechny Vaše potřeby to vše v návaznosti na Vaše finanční představy. Se znalostí cen na stavebním trhu pomůžeme se zhodnocením reálných ekonomických možností a souvisejících investic, popř. řešení v souvislosti s využitím spoření, hypoték a úvěrů.

V první fázi přípravy Vaší nové stavby, tedy nalezení pozemku, správného umístění stavby na něm a návrh studie domu, považujeme za jedny z nejdůležitějších činností pro budoucí spokojenost zákazníka. Nabízíme průzkum, zhodnocení a posouzení vlivu lokality z hlediska územního plánu, připojení sítí, budoucího rozvoje lokality i infrastruktury.

Vysvětlíme Vám výhody a nevýhody použitých stavebních materiálů, systémů a technologií z hlediska jejich užitných vlastností a ceny, celkové technické a technologické úrovně celé stavby. Pro Vaši stavbu najdeme a navrhneme materiály v optimální a požadované kvalitě. Naším cílem je vyladit materiálové, technické a technologické vstupy tak, abychom společně vytvořili dům jako harmonický a vyvážený celek.

Jste na samém začátku Vašeho stavebního záměru a nevíte, zda žádat o vydání územního rozhodnutí nebo o stavební povolení či zda stačí jen ohlášení stavby. Máte využít typový projekt nebo potřebujete individuální projekt?? To vše jsou velmi zásadní otázky, které Vás mohou stát finanční prostředky v řádech několika desítek tisíc a při tom je možná nemusíte utrácet. Zkonzultujeme s Vámi Váš stavební záměr, na příslušných úřadech státní správy zjistíme právní stav možnosti umístění a realizace Vaší stavby a navrhneme Vám nejjednodušší a tím i nejlevnější a nejkratší způsob postupů při zajištění vydání potřebných povolení pro Vaší stavbu. Společně s Vámi poté navrhneme nejlevnější způsob zajištění projektové dokumentace (tzn. zda individuální nebo typový projekt).

Každé pořízení nemovitosti je ve své podstatě i investicí, která by Vám neměla zajistit jen kvalitní bydlení či provoz Vašeho podnikání, ale i zhodnocení Vašich investic. Někteří investují své finanční prostředky raději do nemovitostí než, aby je ukládaly do banky nebo do akcií. Avšak ne každá koupě či stavba nemovitosti je v dané lokalitě a za danou cenou tou správnou investicí. Každý investor by si měl uvědomit, že jednou on nebo jeho následníci budou chtít nemovitost prodat a tím z ní samozřejmě získat co nejvyšší výnos.

Na základě Vašich představ a požadavků zpracujeme analýzu trhu v dané lokalitě a daném segmentu (byty, rodinné domy, kanceláře, provozovny apod.), která Vám určí vhodnost Vaší investice v úzké návaznosti na investované prostředky.

Vlastníte nebo chcete koupit či postavit nemovitost a chtěly by Jste z ní inkasovat co nejvyšší zisky?? Na základě ekonomické analýzy možných příjmů (nájemného) v dané lokalitě Vám navrhneme nejlepší a nejvyšší využití Vaší nemovitosti (např. byty, kanceláře, hotel, provozovna apod.) a vypracujeme ekonomickou studii návratnosti a zhodnocení Vašich investic.
Chcete koupit nebo vlastníte nemovitost a nevíte, zda se vyplatí ji koupit, opravit či přestavět na jiné využití?? Na základě ekonomické analýzy potřebných investic a možných příjmů v dané lokalitě Vám vypracujeme ekonomickou studii návratnosti a zhodnocení Vašich investic.
Vlastníte nemovitost a zdají se Vám vydávané provozní náklady (správa, úklid, údržba nemovitosti, teplo apod.) příliš vysoké? V úzké spolupráci s Vámi Vám pomůžeme tyto vynakládané provozní náklady optimalizovat a tím zvýšit Vaše zisky.